Zaštita

Pristup aplikaciji na serveru je moguć samo za korisnike koji su od administratora dobili korisničko ime i zaporku. Kojim dijelovima aplikacije će korisnik moći pristupiti ovisi o pravima koja su mu dodijeljena u sustavu. Tako je moguće korisniku dati ovlasti administratora i na način da mu se dozvoli kompletna administracija, administracija samo autora i instrumenata troška ili samo administracija autora i instrumenata troška u pojedinim sektorima. Isto tako korisnicima aplikacije moguće je dozvoliti pregled svih izvještaja ili korisnika ograničiti na pregled izvještaja za određene sektore ili za određene autore troška te posebno definirati maksimalni raspon za pregled izvještaja kao i mogućnost detaljnog pregleda poziva.

Osim definiranja korisnika kroz samu aplikaciju moguće je definirati prava pristupa preko modula integracije sustava s AD i/ili Intranet stranicama

Nadzor i kontrola

U svrhu kvalitetnog praćenja događaja na komunikacijskom sustavu CAS ima ugrađene aplikacije koje kontroliraju pozive prema nadziranim brojevima. Dobar primjer je upis brojeva sa povećanom tarifom a koji nisu nužni za poslovanje. Svi pozivi prema brojevima na listi biti će prijavljeni administratoru sustava putem e-maila odmah po pojavi.
Za podešavanje sustava i nadzor opreme standardno se u CAS paketu isporučuje aplikacija za praćenje poziva u realnom vremenu i kontrolu formata sirovih podataka (CDR-a).

Administrator sustava prima redovne obavijesti o stanju sustava putem e-maila ili pregledom loga na ekranu aplikacije nakon prijave u sustav.