Svi izvještaji mogu biti automatski generirani prema vremenskom određenju kao godišnji; mjesečni; dnevni; posebna definicija po satima (unutar dana)

Za automatski generirane izvještaje moguće je odrediti format i način dostave izvještaja.

Od formata moguće je odabrati PDF, CSV, XML. Za posebne namjene moguće je ugraditi dodatni modul aplikaciju za konverziju PDF formata u TIFF više stranični ili pojedinačne slike.
Distribucija automatski generiranih izvještaja je moguća prijenosom datoteka na udaljeni poslužitelj u definirane mape, slanjem kao privitka elektroničkoj pošti uz kontrolu prijema dokumenata, kao telefaks dokument ako je na server spojem mrežni fax uređaj ili direktan ispis na umrežene printere ili printer direkno spojen na server.